Wypowiedzenie umowy OC - jak zrobić to prawidłowo i skutecznie

Posiadanie polisy OC jest uwarunkowane przepisami prawnymi i dotyczy wszystkich właścicieli samochodów. Praktycznie każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada propozycje dla kierowców, którzy są zobligowani do wykupienia OC i szukają najlepiej dopasowanych rozwiązań.

Nie ma się co czarować, głównym czynnikiem, który ma wpływ na podpisanie umowy z ubezpieczycielem, jest cena, a ta — jak wiadomo- bywa różna. Jeśli więc beneficjent dotychczasowej polisy odkrywa, że płaci za OC zdecydowanie za dużo, rozpoczyna poszukiwania tańszego rozwiązania. Zanim jednak będzie mógł zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe, musi wiedzieć jak wypowiedzieć umowę OC.

Pierwszy warunek wypowiedzenia OC

To, że cena jest jedną z przyczyn, dla których kierowcy formułują wypowiedzenie umowy OC, już powiedzieliśmy. Sprawdźmy jednak, w jakich jeszcze sytuacjach jest to możliwe.

Główne zasady działania polisy, także te dotyczące jej wypowiedzenia, regulowane są ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych i Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. W treści wspomnianej ustawy znajdują się zapisy odnoszące się w bezpośredni sposób do zasad wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej, których muszą dopełnić właściciele polis, by te mogły zostać skutecznie wypowiedziane. Innymi słowy, wypowiedzenie umowy OC musi zawierać się w przyczynach opisanych w ustawie.

Wypowiedzenie umowy OC — kiedy jest możliwe.

Szukając odpowiedzi na pytanie, jak wypowiedzieć umowę OC, należy wpierw sprawdzić, czy przyczyna będąca powodem takiej decyzji pozwala na faktycznie dopełnienie zamiaru.

Do tychże należy sytuacja, w której upływa okres, na który została zawarta umowa. Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują najczęściej 12. miesięczny okres ochrony umową, więc teoretycznie, kierowca może zmieniać towarzystwo ubezpieczeniowe każdego roku. Trzeba mieć na uwadze, że zdecydowana większość ubezpieczycieli stosuje automatyczne przedłużenie polisy. Jeżeli więc przed upływem końcowego terminu trwania jednej nie zostanie złożone wypowiedzenie, towarzystwo może odnowić polisę, niemniej i w tej sytuacji właściciel ma możliwość jej wypowiedzenia.

Naturalnie, wypowiedzenie umowy OC jest zasadne podczas sprzedaży samochodu. W tej sytuacji jednak możemy przekazać polisę nowemu nabywcy, więc sprzedaż samochodu nie jest automatycznie związana z samoczynnym wygaśnięciem polisy.

Podobnie można się zachować, w momencie zakupu pojazdu posiadającego czynną polisę OC. Jeśli wolimy wykupić ubezpieczenie w wybranym przez siebie towarzystwie, możemy bez konsekwencji wypowiedzieć OC poprzedniego właściciela.

Podobnie można postąpić, jeśli podejmuje się decyzję odstąpienia od umowy zawartej jeszcze przed rejestracją pojazdu, ale należy pamiętać, że dotyczy to pojazdów, które nie zostały zarejestrowane w ciągu kolejnych 30 dni.

Sytuacją pozwalającą na wypowiedzenie umowy OC jest zupełna utrata pojazdu. Należy jednocześnie pamiętać, że taki stan rzeczy musi zostać udokumentowany. Przepis dotyczy samochodów i innych pojazdów, które np. spłonęły lub uległy całkowitemu i trwałemu zniszczeniu podczas wypadku.

W krok za tym przepisem znajduje się także możliwość wypowiedzenia polisy OC, jeśli samochód został oddany do złomowania. Ta sytuacja wymaga potwierdzenia, którym będzie stosowne zaświadczenie ze stacji demontażu.

Czytaj Również: Skarga na ubezpieczyciela – Jak i gdzie ją złożyć?

Niestandardowe sytuacje

Dla niektórych właścicieli samochodów sprawa może wydawać się nieco bardziej skomplikowana. Dotyczy to osób, które pierwotnie podpisały umowę ubezpieczenia przez internet, ale finalnie nie są zadowolone z powziętej decyzji.

W tym przypadku obowiązuje zasada zakupu poza siedzibą firmy, a tym samym beneficjent umowy OC może od niej odstąpić bez podania przyczyny w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od jej zawarcia.

Sprawdźmy jeszcze jak wypowiedzieć umowę OC, jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe ogłosiło upadłość. To na szczęście rzadkie przypadki, nie mniej, jeśli już mają miejsce, właściciel polisy może ją wypowiedzieć po okresie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń.

Wypowiedzenie umowy OC jest także możliwe, jeśli samochód został zarejestrowany poza granicami Polski.

Jak wypowiedzieć umowę OC

Wypowiedzenie polisy komunikacyjnej OC powinno odbywać się w odpowiednim porządku. Koniecznie musi być sporządzone na piśmie z zachowaniem odpowiednich terminów. Dla kończących się polis wypowiedzenie powinno wpłynąć najpóźniej na jeden dzień przed ich terminowym zakończeniem. Polisy, które zostały automatycznie przedłużone, można wypowiedzieć w dowolnym momencie, trzeba jednak wcześniej wykupić preferowaną polisę i na tej podstawie wypowiedzieć tę niekorzystną. W tym przypadku warto dodać, że pierwszy ubezpieczyciel potrąci z uiszczonej składki część, która została już wykorzystana.

Czytaj Również: Jazda bez prawa jazdy, a skuteczność ubezpieczenia OC i AC

Prosty wzór umowy sporządzony przez ekspertów ds. ubezpieczeń komunikacyjnych można pobrać ze strony internetowej. To spora oszczędność czasu oraz pewność, że druk zawiera wszystkie konieczne i wymagane punkty oraz odniesienia.

Wypowiedzenie polisy OC można wysłać tradycyjną pocztą (wiążąca jest data stempla pocztowego), mailem lub faksem. Przy wybraniu drogi elektronicznej, faksowej lub kurierskiej trzeba pamiętać, że datą uznaną przez towarzystwo będzie dzień rzeczywistego doręczenia. Co więcej, korzystając z poczty elektronicznej, koniecznie należy dopilnować otrzymania potwierdzenia doręczenia pisma. Jeśli istnieje taka możliwość, pismo można dostarczyć osobiście.

Czytaj Również: Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

Dane potrzebne do wypowiedzenia umowy OC

Przed wysłaniem wypowiedzenia dobrze jest się upewnić, że jest ono wypełnione i napisane w należyty sposób.

Standardem jest podanie konkretnych informacji, do których należą:

  • nazwa towarzystwa;
  • dane teleadresowe towarzystwa ubezpieczeniowego;
  • dane osobowe właściciela polisy;
  • dane pojazdu, które są zbieżne z polisą (numer rejestracyjny, marka);
  • numer wypowiadanej polisy wraz z czasem jej obowiązywania.

Jeśli sytuacja tego wymaga, należy podać przyczynę wypowiedzenia, którą znajdziemy bezpośrednio w Ustawie z dn. 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz. 1152 z pózn. zm.). Art. 28 dotyczy sytuacji standardowego wygaśnięcia dotychczasowej polisy, art.28a mówi o wypowiedzeniu w związku z podwójnym ubezpieczeniem, a art. 31 powinien zostać wykorzystany w piśmie, gdy wypowiedzenie jest składane w związku z zakupem używanego pojazdu.

Konieczne jest odręczne podpisanie wypowiedzenia i sporządzenie go w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Właściwy wzór umowy może zostać pobrany i wypełniony z dowolnej, profesjonalnej strony, lub też można skorzystać z druków udostępnionych na stronach internetowych towarzystw.