Otrzymanie decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego często jest równoznaczne z tym, że dane roszczenie jest w pełni zaspokojone. Niestety – nie jest to reguła. W niektórych przypadkach okazuje się, że towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania lub znacząco pomniejsza jego wartość. Co zrobić w takim wariancie?

Zakładając, że poszkodowany niezmiennie uważa, że ma rację i nie akceptuje stanowiska ubezpieczyciela, nie jest bezsilny – ma możliwości dochodzenia swoich prawa lub walki o wyższą kwotę wypłaty.

Optymalnym rozwiązaniem jest odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania OC. Umożliwia ono m.in.:

 • podjęcie formalnych kroków wyjaśniających status sprawy
 • prezentację stanowiska
 • ponowienie prac nad wyceną.

Kluczową kwestią jest tu jednak prawidłowość procedury – dotrzymanie wszystkich zapisów, swoistych kruczków prawnych oraz zwrócenie uwagi na ubezpieczeniowe detale. Stąd tak istotne jest właściwe odwołanie się od stanowiska ubezpieczyciela. Tylko w takim wypadku procedura będzie prawnie skuteczna i nabierze właściwego biegu.

Poradnik przedstawia ogólną wiedzę na temat sposobu odwoływania się od wyceny ubezpieczycieli. Zawiera również sprecyzowane informacje o tym jak powinna wyglądać procedura względem konkretnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Chcesz odwołać się od stanowiska ubezpieczyciela, a nie wiesz jak?

Przyznane odszkodowanie Cię nie satysfakcjonuje? Uważasz je za zaniżone? Czy wyliczenie pochodzi od towarzystwa ubezpieczeniowego umieszczonych na poniższej liście?

 • PZU,
 • Aviva,
 • Axa,
 • Benefia,
 • Compensa,
 • MTU,
 • TUZ,
 • TUW,
 • HDI Warta,
 • Liberty Direct,
 • Proama,
 • Goether,
 • Uniqa,
 • ERGO Hestia,
 • Allianz,
 • Generali,
 • Link4,
 • Concordia.

Wycena okazała się za niska? W takim razie masz prawo skierować odwołanie od stanowiska o wysokości przyznanej kwoty. Zwróć uwagę, że wymaga to zadbania o odpowiednie formalności i informacje – niezbędne jest właściwe pismo odwoławcze od wyceny ubezpieczyciela.

Czy zawsze mamy prawo do odwołania?

Przede wszystkim kluczowa jest odpowiedź na to, czy w danym razie możliwe jest sięgnięcie po odwołanie. Bazowanie wyłącznie na opiniach znajomych, przyjaciół czy innych bliskich może przynieść więcej szkód niż korzyści. Procedura odwołania od decyzji ubezpieczyciela wymaga zarówno odpowiedniej wiedzy jak i doświadczenia – wybierz wyspecjalizowaną kancelarię, która w sposób oficjalny i usankcjonowany prawnie oceni daną sprawę.

Nie oznacza to, że konieczne jest zatrudnienie prawnika. Kluczowe jest, by w poszkodowany mógł liczyć na właściwą reprezentację jego interesów, a jednocześnie jego pismo odwoławcze było:

 • kompletne
 • rzeczowe
 • merytoryczne.

Warto pamiętać o kluczowej zasadzie: niezależnie od tego, co zostało napisane w uzasadnieniu i klauzuli, zawsze masz możliwość odwołania. Oczywiście nie oznacza to, że możliwe jest natychmiastowe skierowanie sprawy na drogę sądową. Taki krok to m.in.:

 • proces
 • długie terminy oczekiwania
 • potencjalne koszty
 • spore obciążenie psychiczne.

Tymczasem w wielu przypadkach kwestię odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego można przeprowadzić poza instytucją sądową.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Droga sądowa jest ostatecznością – zdecydowanie warto sięgnąć po nieco inne rozwiązania. Warto w tym kontekście sprawdzić:

 • kiedy przysługuje odwołanie od decyzji ubezpieczyciela
 • jak napisać odwołanie , które będzie prawidłowe
 • które kroki w procedurze są najważniejsze.

Przede wszystkim należy pamiętać, że od momentu wystąpienia zdarzenia jest bardzo niewiele czasu na jej zgłoszenie. W większości przypadków to termin siedmiu dni. Może się jednak zdarzyć krótszy – ograniczony np. do trzech dni.

Jeśli w tym miejscu nie doszło do niedopatrzenia, ubezpieczyciel ma określony czas na wypłatę odszkodowania. Musi uruchomić działania likwidacyjne; idzie za tym kolejny krok – w ciągu 30 dni od dopełnienia obowiązku powiadomienia powinien wypłacić świadczenie.

Jeśli firma ubezpieczeniowa odmawia wypłaty świadczenia lub je zaniża, można napisać odwołanie. Pierwszy etap to napisanie do towarzystwa ubezpieczeniowego pisma odwoławczego – powinno ono wzywać do ponownego rozpatrzenia sprawy i wyjaśnienia postępowania. Należy tu jednak podać konkretne argumenty. Pismo powinno być więc:

 • w pełni merytoryczne
 • oparte na zaistniałych faktach
 • pozbawione wydźwięku emocjonalnego.

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na ostatnią z tych kwestii. Emocje to błąd – tu kluczowa jest rzeczowość. Zgodnie z art.6 Kodeksu Cywilnego, obowiązek udowodnienia faktu ponosi osoba, która z zaistniałej sytuacji wywodzi skutki prawne. Co oznacza to w praktyce? To poszkodowany – beneficjent ubezpieczenia – musi uzasadnić, że pierwsza decyzja ubezpieczyciela była niezgodna ze stanem faktycznym.

Przykładem jest sytuacja, w której poszkodowany udowadnia, że cena samochodu, który został uszkodzony jest drastycznie zaniżona wobec ceny rynkowej. Można do tego powołać samodzielnego i niezależnego rzeczoznawcę. Stworzoną w ten sposób kalkulację należy dołączyć do odwołania. W ten sposób sprzeciw będzie miał poparcie w faktach, analizach, argumentacji niezależnego specjalisty.

Skarga do Rzecznika Ubezpieczeniowych

Jeśli firma i na to odwołanie w sprawie odszkodowania nie reaguje w oczekiwany sposób, czas po kolejne kroki prawne. Możliwe jest sięgnięcie po autorytet zewnętrznych instytucji. W takim przypadku warto skierować swoje odwołanie pod kolejny adres – opracować skargę do Rzecznika Ubezpieczonych. Oto poradnik, jak złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, gdy – pomimo aktywnych działań – ta jest niekorzystna.

Jak sama nazwa wskazuje, Rzecznik Ubezpieczonych stoi na straży Twojego interesu. Jak pokazują doświadczenia, okazuje się szczególnie pomocny w zaawansowanych sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Okazuje się, że ten krok pozwala skutecznie uniknąć sądowej batalii.

Jakie elementy są w tym kontekście kluczowe?

 • Skarga musi posiadać formę pisemną i koniecznie opisywać cały bieg sprawy od początku – a więc od zgłoszenia.
 • W piśmie musi być wskazanie zakładu ubezpieczeń; powinno ono zawierać również numer szkody, numer i rodzaj polisy oraz opis całego zdarzenia.
 • Niezbędny jest opis działania ubezpieczyciela i jego decyzję; należy także zamieścić wszystkie kopie pism z obu stron.
 • Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w formie skargi do Rzecznika musi zawierać także stanowisko poszkodowanego, które oparte jest o konkretne argumenty.

Niestety, dość częstą praktyką jest ignorowanie działań przez towarzystwa ubezpieczeniowe. W związku z tym możemy dotrzeć do najważniejszej instytucji rozstrzygającej spory — to sąd. Warto pamiętać, że odwołanie musi być złożone nie później niż w terminie trzech lat od otrzymania niekorzystnej decyzji. W przypadku sądu — podobnie jak i instytucji Rzecznika Ubezpieczonych — dany pozew musi być kompletny. Powinien więc zawierać:

 • wszystkie dane wymagane przez ubezpieczenie
 • jego treść
 • opis zdarzenia i późniejsze działania.

Co oznacza dojście do tej drogi postępowania? Niewielkie są szanse na to, że firma zgodzi się na formę łatwiejszą i szybszą – taką są sądy polubowne. Najczęściej niezbędna jest rozprawa przed sądem powszechnym. Pomimo, że walka z towarzystwem ubezpieczeniowym nie wygląda na łatwą, kluczem do ostatecznego sukcesu jest pewność swoich roszczeń — nie tylko ta intuicyjna, ale przede wszystkim merytoryczna. Istotna będzie również oczywiście wytrwałość oraz cierpliwość – to proces, który zajmie nieco czasu.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – PZU?

Gdy wysokość odszkodowania, które zaoferował ubezpieczyciel PZU wydaje się zdecydowanie zaniżona, warto podjąć odpowiednie kroki prawne. Możliwość reklamacji posiada każdy klient – dlatego trzeba wiedzieć, co zrobić i jak napisać odwołanie do PZU tak, by zostało ono przez tę firmę rozpatrzone w korzystny sposób. Napisanie odpowiedniego pisma – właściwe odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – w przypadku PZU nie jest skomplikowane, ale wymaga zachowania odpowiednich formuł.

Odwołanie do PZU – ile jest czasu na napisanie?

Każda osoba, która decyduje się na zgłoszenie zażalenia odnośnie wysokości odszkodowania, musi mieć świadomość istnienia w tym zakresie pewnych ograniczeń czasowych. Na złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela jest określony termin. Jaki jest termin na napisanie odwołania?

Na odwołanie od decyzji PZU jest dokładnie trzy lata od chwili, w której nastąpiła szkoda.

Warto o tym pamiętać, ponieważ po upływie tego terminu dochodzi do utraty możliwości zgłoszenia jakiejkolwiek reklamacji. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela będzie bezskuteczne. Należy także dodać, że odwołanie do PZU można kierować nawet jeśli doszło do przyjęcia już ustalonej wcześniej kwoty. O ile nie doszło do upływu regulaminowego okresu trzech lat, klient może ubiegać się o podwyższenie odszkodowania i dopłatę do otrzymanej poprzednio sumy.

Jak złożyć reklamację w PZU?

Odwołanie od decyzji PZU może być dokonane w oparciu o kilka dróg:

 1. Metoda elektroniczna – wypełnienie formularza internetowego na stronie.
 2. Dokładne przedstawienie swojej sprawy w wiadomości elektronicznej i przesłanie jej na adres reklamacje@pzu.pl z uwzględnieniem faktu, że trzeba umieścić w temacie numer szkody.
 3. Metoda ustna – połączenie telefoniczne pod numer 801 102 102 i szczegółowe opisanie całej sprawy; warto poprosić jednocześnie o potwierdzenie zgłoszenia zażalenia.
 4. Metoda pisemna – wydrukowanie formularza ze strony PZU i wypełnienie go, a następnie przesłanie pocztą do siedziby ubezpieczyciela w Warszawie (02-676 Warszawa, ul. Postępu 18A).

Klient może również udać się do wybranej placówki PZU i osobiście zgłosić reklamację. Adresy wszystkich oddziałów znajdują się na stronie internetowej.

Co musi zawierać odwołanie od decyzji PZU?

Zareklamowanie i odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela wiąże się ze skonstruowaniem odpowiedniego pisma skierowanego do towarzystwa. Odwołanie od decyzji PZU musi zawierać konkretne dane i przyjmować konkretny wzór. Wśród nich są:

 1. Imię i nazwisko zgłaszającego reklamację lub nazwa firmy
 2. Numer PESEL (lub REGON)
 3. Adres zamieszkania lub siedziby firmy
 4. Numer polisy, szkód, CBUZ, RIN
 5. Dane kontaktowe (telefon, mail, ew. numer konta bankowego)
 6. Dokładne opisanie przedmiotu sporu.

Wpisując dane polisy numer powinien być dokładnie sprawdzony – błąd może opóźnić uruchomienie procedury. W takim wypadku poszkodowany naraża się na kolejną zwłokę w rozpatrywaniu zdarzenia. Wszelkie kwestie prawne i informacje osobowe powinny zostać sprawdzone szczególnie wnikliwie.

Jak napisać odwołanie od decyzji uwzględniając tę kwestię? W ostatnim punkcie należy wskazać konkretne dowody czy argumenty przemawiające na korzyść poszkodowanego. Przykładem są:

 • załączniki w postaci ekspertyzy rzeczoznawcy weryfikujące wartość finansową – warto sięgnąć po wzór takiego obliczenia dostępny przez internet
 • skany faktur lub rachunków za zakup np. części zamiennych do auta czy skorzystania z usługi naprawy pojazdu u mechanika. Można tu również uwzględnić inne koszty powstałe na skutek przestępstwa czy złamania przepisów.

Można także zawrzeć w opisie linki z adresami stron sklepów internetowych, na których podana jest cena danego elementu koniecznego do naprawienia samochodu. W ten sposób analiza umowy ubezpieczenia i ewentualnych roszczeń z tytułu zaniżenia będzie bardziej przejrzysta.

Ile czasu ma PZU na rozpatrzenie odwołania?

Równie istotną kwestią jest okres oczekiwania na odpowiedź. Regulamin standardowej umowy, która została podpisana wskazuje, że PZU musi rozpatrzyć złożony wniosek w ciągu miesiąca. W tym czasie zakład ubezpieczeń szczegółowo analizuje całą sprawę i jej okoliczności jakie obejmują odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Kontroluje m.in. czy reklamacja ubezpieczenia rzeczywiście jest uzasadniona. Na tej podstawie:

 • udziela odpowiedzi na otrzymane odwołanie dot. ubezpieczenia,
 • przedstawia swoją opinię i stanowisko
 • motywuje je odpowiednimi przepisami i punktami umowy.

Odpowiedź – w formie pisemnej – wysyłana jest pocztą tradycyjną (za potwierdzeniem odbioru) lub elektroniczną. Dzieje się tak w sytuacji, gdy klient wnioskował o taką formę.

Ubezpieczyciel zastrzega jednocześnie, że w szczególnych sytuacjach – takich, które okażą się nieco bardziej zawiłe i trudniejsze do rozstrzygnięcia – czas oczekiwania może ulec wydłużeniu. Nie powinno być to jednak więcej niż dwa miesiące. Dodatkowo zakład ubezpieczeń ma obowiązek poinformować klienta o innym terminie decyzji i powodach zaistniałego opóźnienia.

Negatywna odpowiedź na odwołanie do PZU – co robić?

Zgłaszając reklamację trzeba być przygotowanym na to, że ubezpieczyciel może udzielić na nią negatywnej odpowiedzi. Nie jest to jednak równoznaczne z całkowitym brakiem rozwiązania problemu. Nie należy obawiać się, że nie dojdzie do wypłaty z ubezpieczenia. Jeśli klient nie jest usatysfakcjonowany stanowiskiem PZU i nadal ma odmienne zdanie na temat wysokości odszkodowania, może sięgnąć również po inne metody działania. Takim środkiem będzie wystąpienie z powództwem do sądu powszechnego lub złożenie wniosku w sprawie mediacji do sądu polubownego.

Jeśli odwołanie od decyzji PZU dotyczy osoby fizycznej, dodatkową drogą jest także pismo do Rzecznika Finansowego w sprawie rozpatrzenia całej sprawy lub pozasądowego rozstrzygnięcia sporu. Wsparcia może udzielić także powiatowy lub miejski rzecznik konsumentów.

Odwołanie od decyzji – Aviva

Poszkodowany, który jest przekonany o tym, że ubezpieczyciel Aviva zaniżył kwotę należnego odszkodowania z OC sprawcy wypadku, ma prawo odwołać się od takiej decyzji. Jak to zrobić i co powinno zawierać kompletne odwołanie od decyzji Aviva? W tym przypadku – w celu zachowania formalności – również bardzo istotne jest dopełnienie procedury.

Jak złożyć reklamację w Aviva?

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Aviva S.A w dokumentach udostępnionych na swojej stronie www wskazuje rekomendowane formy i miejsca składania dokumentacji. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela Aviva można więc składać:

 • w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Inflanckiej 4a, 00-189 Warszawa; biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 18.00
 • bezpośrednio w placówce lub u pośrednika ubezpieczeniowego, który wpisze roszczenia do protokołu reklamacyjnego
 • za pośrednictwem poczty na adres: Aviva TU na Życie SA, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa
 • wykorzystując adres e- mail: reklamacje@aviva.pl

Co powinno zawierać poprawnie napisane odwołanie od wyceny?

Reklamacja może zostać uwzględniona i rozpatrzona pozytywnie pod warunkiem, że zawierać będzie kluczowe elementy takie jak:

 • dane – imię nazwisko osoby ubezpieczonej oraz numer konta w celu ew. wypłaty
 • oznaczenie towarzystwa
 • data i miejsce złożenia dokumentacji
 • numer polisy
 • określenie żądanej kwoty wypłaty odszkodowania
 • szczegółowe uzasadnienie pisma reklamującego wraz z załączonymi dokumentami, np. cennikiem naprawy szkody.

Jak wygląda tryb rozpatrywania odwołania od decyzji w Aviva?

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Aviva S.A informuje, że odpowiedź zostanie „udzielona pisemnie na trwałym nośniku lub drogą elektroniczną na wniosek osoby składającej odwołanie”. Ubezpieczyciel ma na jego rozpatrzenie nie więcej niż 30 dni od momentu wpłynięcia reklamacji. Towarzystwo zastrzega sobie przedłużenie tego terminu w przypadku, kiedy sprawa jest szczególnie skomplikowana. W takiej sytuacji poszkodowany nie będzie czekał na rozpatrzenie reklamacji dłużej niż 60 dni. Aviva przekonuje również, że wszelkie odwołania stara się rozpatrywać niezwłocznie – o ile to tylko możliwe.