Aktualizacja wpisu 14 czerwca, 2019 at 11:44 am

odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Otrzymując decyzję od ubezpieczyciela, spodziewamy się, że nasze roszczenia będą w pełni zaspokojone. Niestety, w niektórych przypadkach okazuje się, że towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania lub znacząco pomniejsza jego wartość. W takich sytuacjach — jeśli nadal uważamy, że to my mamy rację — warto pamiętać, że nie jesteśmy bezsilni i możemy napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania oc. Możemy powziąć stosowne kroki wyjaśniające i prezentujące nasze stanowisko.

Pojawia się więc pytanie, jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela, by nasze działanie było prawnie skuteczne i nabrało swojego biegu.

Artykuł zawiera ogólną wiedzę na temat sposobu odwoływania się od decyzji ubezpieczycieli, jak również sprecyzowane informacje o tym jak to zrobić dla konkretnych firm ubezpieczeniowych.

Chcesz odwołać się od decyzji ubezpieczyciela, a nie wiesz jak?

Nie jesteś zadowolony z wysokości przyznanego odszkodowania przez firmę : PZU, Aviva, Axa, Benefia, Compensa, MTU, TUZ, TUW,HDI Warta, Liberty Direct, Proama, Gother, Uniqa, Hestia, Allianz, Generali, Link4, Concordia. Masz prawo złożyć odwołanie od decyzji o wysokości przyznanego odszkodowania, w takim wypadku będziesz musiał napisać odpowiednie pismo odwoławcze od decyzji ubezpieczyciela.

Czy zawsze mamy prawo do odwołania?

Szukanie rozwiązań wśród znajomych, którzy mogliby uruchomić swoje koneksje, nie jest dobrym, a tym bardziej trafnym rozwiązaniem. Wprost przeciwnie, musimy wiedzieć, że towarzystwa ubezpieczeniowe zatrudniają setki pracowników i to, że ktoś zajmuje jedno ze stanowisk, nie oznacza, że będzie mógł wpłynąć, a nawet sprawdzić naszą sprawę.

Zamiast tracić czas na szemrane sposoby, sięgnijmy natychmiast po formę oficjalną i prawną. Nie oznacza to bynajmniej zatrudniania prawnika, ale sformułowania odwołania będącego kompletnym, rzeczowym i merytorycznym pismem.

Pamiętajmy, że obojętnie co jest napisane w uzasadnieniu i klauzuli zawsze mamy prawo do odwołania. Oczywiście, możemy od razu skierować sprawę na drogę Sądową i ta wielu osobom wydaje się jedyną słuszną. Nie mniej Sąd to proces, długie terminy i prawdziwa batalia. W wielu przypadkach sprawę można załatwić poza tą instytucją.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Powiedzieliśmy już, że droga sądowa jest ostatecznością. Wyjaśnijmy, więc kiedy przysługuje nam odwołanie i przede wszystkim jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, z którą się nie zgadzamy.

Pamiętajmy, że od momentu wystąpienia szkody mamy krótki czas na jej zgłoszenie. W większości przypadków jest to 7-dniowy termin, ale może się zdarzyć także krótszy, 3- dniowy. Jeśli w tym miejscu nie popełniliśmy niedopatrzenia, ubezpieczyciel ma określony czas na wypłatę odszkodowania – Musi on zatem powziąć działania likwidacyjne i w przeciągu 30 dni od dopełnienia przez nas obowiązku powiadomienia, wypłacić świadczenie.

Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty świadczenia lub je zaniża, możemy napisać odwołanie. Wpierw piszemy do samego towarzystwa ubezpieczeniowego pismo odwoławcze, wzywające do ponownego rozpatrzenia sprawy i wyjaśnienia postępowania. Musimy podać konkretne argumenty. Mieszanie emocji do — skądinąd — urzędowego pisma nie ma najmniejszego sensu.

To wyłącznie jest czynnik, który przeszkadza i wytrąca powagę pisma. Musimy pamiętać o argumentacji. Zgodnie z art.6 Kodeksu Cywilnego obowiązek udowodnienia faktu ( w tym przypadku niezgodności) ponosi osoba, która z całej sytuacji wywodzi skutki prawne. Innymi słowy, to poszkodowany, beneficjent ubezpieczenia musi uzasadnić, że pierwsza decyzja ubezpieczyciela była niezgodna ze stanem faktycznym, np. cena samochodu została drastycznie zaniżona do ceny rynkowej. Można powołać samodzielnego i niezależnego rzeczoznawcę, a sporządzoną przez niego kalkulację dołączyć do odwołania.

Skarga do Rzecznika Ubezpieczeniowych

Jeśli towarzystwo i na to odwołanie w sprawie odszkodowania nie reaguje w oczekiwany przez nas sposób, możemy sięgnąć po zewnętrzne instytucje, mianowicie skierować swoje odwołanie — skargę do Rzecznika Ubezpieczonych. Podpowiemy jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela, w przypadku gdy pomimo naszych działań decyzja ta jest niekorzystna dla nas.

Jak sama nazwa wskazuje, Rzecznik Ubezpieczonych — stoi na straży naszego interesu i jest szalenie pomocy w prawdziwych sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Okazuje się, że ten krok pozwala skutecznie uniknąć sądowej batalii.

 • Skarga musi posiadać formę pisemną i koniecznie musi opisywać cały bieg sprawy od początku, a więc od zgłoszenia szkody.
 • W piśmie musi być wskazanie zakładu ubezpieczeń, a także należy zawrzeć numer szkody, numer i rodzaj polisy i opis całego zdarzenia.
 • Kolejno opisujemy działania ubezpieczyciela i jego decyzję, a także zamieszczamy wszystkie kopie pism z obu stron.
 • Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w formie skargi do Rzecznika musi zawierać także nasze stanowisko oparte o argumenty.

W niektórych przypadkach towarzystwa są głuche na tego rodzaju działania. W związku z tym możemy dotrzeć do najważniejszej instytucji rozstrzygającej spory — do Sądu. Pamiętajmy, że nasze odwołanie musi być złożone nie później niż w terminie 3 lat od otrzymania niekorzystnej decyzji. W przypadku Sądu — podobnie jak i Rzecznika — nasz pozew musi być kompletny, a więc zawierać:

 • wszystkie dane ubezpieczenia
 • jego treść
 • opis szkody i późniejsze działania.

Jeśli doszliśmy już do tej drogi postępowania, nikłe są szanse, że towarzystwo zgodzi się na formę łatwiejszą i szybszą, a więc sądy polubowne. Najczęściej czeka nas rozprawa przed sądem powszechnym. Pomimo tego, że walka z towarzystwem ubezpieczeniowym nie wygląda na łatwą, kluczem do naszego sukcesu jest pewność swoich roszczeń — nie tylko ta intuicyjna, ale przede wszystkim merytoryczna — a także wytrwałość.

Jak odwołać się od decyzji PZU?

Gdy wysokość odszkodowania, którą zaoferował ubezpieczyciel PZU, wydaje się zdecydowanie zaniżona, warto podjąć odpowiednie kroki. Prawo do reklamacji posiada każdy klient, dlatego trzeba wiedzieć, co konkretnie zrobić i jak napisać takie odwołanie do PZU, by zostało przez firmę rozpatrzone w korzystny sposób. Napisanie odpowiedniego pisma odwoławczego od decyzji pzu nie jest wcale takie trudne.

Odwołanie do PZU – ile czasu na napisanie?

Każda osoba, która decyduje się na zgłoszenie zażalenia odnośnie wysokości odszkodowania, musi mieć świadomość istnienia w tym zakresie pewnych ograniczeń czasowych, na złożenie odwołania jest określony termin. Jaki jest termin na napisanie odwołania?

Na odwołanie od decyzji PZU ma się dokładnie trzy lata od chwili, w której nastąpiła szkoda.

Warto o tym pamiętać, ponieważ po upływie tego terminu traci się możliwość zgłoszenia jakiejkolwiek reklamacji. Należy także dodać, że odwołanie do PZU można kierować nawet w sytuacji, gdy przyjęło się już ustaloną wcześniej kwotę pieniężną. O ile nie minęły regulaminowe trzy lata, klient może ubiegać się o podwyższenie odszkodowania i dopłatę do otrzymanej poprzednio sumy.

Jak złożyć reklamację w PZU?

Odwołanie od decyzji PZU może być dokonane kilkoma drogami:

 1. Metoda elektroniczna – wypełnienie formularza internetowego na stronie https://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc/skargi-reklamacje/zglos-skarge-reklamacje.
  Druga opcja – dokładne przedstawienie swojej sprawy w wiadomości elektronicznej i przesłanie jej na adres reklamacje@pzu.pl, umieszczając w temacie numer szkody.
 2. Metoda ustna – wykonanie połączenia telefonicznego pod numer 801 102 102 i szczegółowe opisanie całej sprawy. Warto poprosić jednocześnie o potwierdzenie zgłoszenia zażalenia.
 3. Metoda pisemna – wydrukowanie formularza reklamacji ze strony PZU (https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1513133) i wypełnienie go, a następnie przesłanie pocztą do siedziby ubezpieczyciela w Warszawie
  (dokładny adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18A).

Klient może również udać się do wybranej placówki PZU i osobiście zgłosić reklamację. Adresy wszystkich oddziałów znajdują się na stronie internetowej https://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc/znajdz-oddzial-lub-agenta.

Co musi zawierać odwołanie od decyzji PZU?

Składanie reklamacji wiąże się ze skonstruowaniem odpowiedniego pisma skierowanego do ubezpieczyciela. Odwołanie od decyzji PZU musi zawierać konkretne dane. Są to informacje, takie jak:

 1. Imię i nazwisko zgłaszającego reklamację lub nazwa firmy
 2. Numer PESEL (lub regon)
 3. Adres zamieszkania lub siedziby firmy
 4. Numery polis, szkód, CBUZ, RIN
 5. Dane kontaktowe (telefon, mail)
 6. Dokładne opisanie przedmiotu reklamacji – w tym punkcie warto wskazać konkretne dowody czy argumenty przemawiające na swoją korzyść. Przykładem są załączniki w postaci ekspertyz rzeczoznawcy czy skanów faktur lub rachunków za zakup np. części do auta czy skorzystania z usługi naprawy pojazdu u mechanika. Można także zawrzeć w opisie linki z adresami stron sklepów internetowych, na których podana jest cena danego elementu koniecznego do naprawienia samochodu.

Ile czasu ma PZU na rozpatrzenie odwołania?

Kolejna kwestia, którą warto poruszyć, to okres czekania na odpowiedź. Regulamin mówi, że PZU musi rozpatrzyć złożony wniosek w ciągu 30 dni. Przez ten czas ubezpieczyciel szczegółowo analizuje całą sprawę i jej okoliczności, kontrolując dokładnie, czy reklamacja rzeczywiście jest uzasadniona. Na tej podstawie udziela odpowiedzi na otrzymane odwołanie, przedstawiając swoją opinię i stanowisko oraz motywując je odpowiednimi przepisami i punktami umowy.

Odpowiedź – w formie pisemnej – wysyłana jest pocztą tradycyjną lub elektroniczną (o ile został klient wnioskował o taką formę).

Ubezpieczyciel zastrzega jednocześnie, że w szczególnych sytuacjach, które okażą się nieco bardziej zawiłe i trudniejsze do rozstrzygnięcia, czas oczekiwania może ulec wydłużeniu – nie powinno być to jednak więcej niż 60 dni. Dodatkowo PZU ma obowiązek w takim przypadku poinformować klienta o innym terminie decyzji i powodach zaistniałego opóźnienia.

Negatywna odpowiedź na odwołanie do PZU – co robić?

Zgłaszając reklamację, trzeba być przygotowanym na to, że ubezpieczyciel może udzielić na nią niekorzystnej odpowiedzi. Nie oznacza to jednak całkowitego braku rozwiązania problemu. Jeśli klient nie jest usatysfakcjonowany stanowiskiem PZU i wciąż ma odmienne zdanie na temat wysokości odszkodowania, ma również inne metody działania. Mowa tu o wystąpieniu z powództwem do sądu powszechnego lub złożenie wniosku w sprawie mediacji do Sądu Polubownego.

Jeśli odwołanie od decyzji PZU dotyczy osoby fizycznej, wówczas dodatkową drogą jest także pismo do Rzecznika Finansowego w sprawie rozpatrzenia całej sprawy lub pozasądowego rozstrzygnięcia sporu. Wsparcia może udzielić także powiatowy lub miejski rzecznik konsumentów.

Odwołanie od decyzji Aviva

Poszkodowany, który jest przekonany o tym, że ubezpieczyciel Aviva zaniżył kwotę należnego odszkodowania z OC sprawcy wypadku, ma prawo odwołać się od takiej niesprawiedliwej decyzji. Jak to zrobić i co powinno zawierać kompletne odwołanie od decyzji Aviva?

Jak złożyć reklamację w Aviva?

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Aviva S.A w dokumentach udostępnionych na swojej stronie www wskazuje rekomendowane formy i miejsca składania reklamacji. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela Aviva można więc składać:

 • w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Inflanckiej 4a, 00-189 Warszawa, biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 18.00
 • bezpośrednio w placówce lub u pośrednika ubezpieczeniowego, który wpisze roszczenia do protokołu reklamacyjnego
 • za pośrednictwem poczty na adres: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa
 • wykorzystując specjalny adres e- mail do reklamacji: reklamacje@aviva.pl

Co powinno zawierać poprawnie napisane odwołanie od wyceny?

By reklamacja mogła zostać uwzględniona i rozpatrzona pozytywnie, musi zawierać kluczowe elementy, jakimi są:

 • dane osoby ubezpieczonej, numer konta
 • oznaczenie towarzystwa
 • data i miejsce złożenia reklamacji
 • numer polisy oraz szkody
 • określenie żądanej kwoty wypłaty odszkodowania
 • szczegółowe uzasadnienie reklamacji wraz z załączonymi dokumentami, np. cennikiem naprawy szkody

Jak wygląda tryb rozpatrywania odwołania od decyzji w avivie?

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Aviva S.A informuje, że odpowiedź zostanie udzielona pisemnie na trwałym nośniku lub drogą elektroniczną na wniosek osoby składającej odwołanie. Ubezpieczyciel ma na jego rozpatrzenie nie więcej niż 30 dni od momentu wpłynięcia reklamacji. Towarzystwo zastrzega sobie przedłużenie tego terminu w przypadku, kiedy sprawa jest szczególnie skomplikowana, jednakże także wtedy poszkodowany nie będzie czekał na rozpatrzenie reklamacji dłużej niż 60 dni. Aviva przekonuje, że wszelkie odwołania stara się rozpatrywać niezwłocznie, o ile to tylko możliwe.