szkoda w samochodzie powstała po wypadku

Ubezpieczenie ma nas chronić na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim ma uruchomić się w okolicznościach wypadku lub innego zdarzenia opisanego w polisie i skutkować wypłatą odszkodowania. Proces likwidacji szkody nie jest wolny od z góry ustalonych terminów, które ubezpieczyciel musi bezspornie zachować. Sprawdźmy więc, ile czasu na wypłatę odszkodowania ma ubezpieczyciel.

Tuż po powstaniu szkody

Zanim nastąpi wypłata odszkodowania, ubezpieczyciel ma prawo do prowadzenia czynności mających na celu ustalenie przebiegu wydarzeń oraz faktów towarzyszących zdarzeniu. Innymi słowy, określa on podmioty uprawnione do wypłaty odszkodowania, a także rzeczywistą wielkość poniesionej szkody przez osobę ubezpieczoną.

Po ustaleniu przebiegu wydarzeń ubezpieczyciel powinien przystąpić do jak najszybszego poinformowania beneficjenta ubezpieczenia, w którym powinny zostać zawarte wiadomości dotyczące podjętej decyzji oraz kwestii wypłaty łącznie z jej wysokością. W prawidłowym biegu zdarzeń towarzystwo ubezpieczeniowe powinno przystąpić do oceny zdarzenia oraz ustalenia należnego odszkodowania niezwłocznie. Niestety, zdarza się tak, że towarzystwo znacznie opóźnia wykonanie tych procedur, a także odmawia wypłaty lub zdecydowanie pomniejsza jego kwotę. Ilość tego rodzaju zdarzeń powoduje, że zainteresowani ubezpieczeniami zastanawiają się jak postępować w tego rodzaju przypadkach.

Jak długo ubezpieczyciel może zwlekać z wypłatą odszkodowania

Chociaż rynek ubezpieczeń jest tak naprawdę oceanem możliwości, a każdy może wybrać dowolne towarzystwo ubezpieczeniowe, to zasady wypłacalności obowiązują wszystkich w takim samym wymiarze.

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłacić przyznane odszkodowanie w terminie 30 dni. Ważne, by szkodę zgłosić natychmiast, ponieważ wymieniony termin jest liczony od dnia złożenia zawiadomienia o jej powstaniu. Pamiętajmy także, że o szkodzie powinien poinformować sam beneficjent ubezpieczenia lub osoba prawnie do tego zobligowana.

Wyjątek od reguły

Nie każde opóźnienie w wypłacie wskazuje na to, że ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania i pisanie skargi na ubezpieczyciela w takim wypadku jest bezpodstawne. Zapisy prawne dopuszczają odstępstwa od 30-dniowego terminu likwidacji szkody. Wyjątkiem są sytuacje, w których z uwagi na złożoność problemu nie jest możliwe tak szybkie rozstrzygnięcie sprawy i tym samym likwidacja szkody.

W takich przypadkach termin, w jakim ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie, wydłuża się o 14 dni liczone od dnia, w którym wyjaśnienie wszystkich okoliczności było możliwe. Zapis ten stosuje się w naprawdę skomplikowanych sprawach, które zazwyczaj wymagają wykonania szczegółowych ekspertyz mających wykazać, że beneficjent ubezpieczenia nie spowodował np. celowo pożaru. Wyjątek 14 dni wymaga od ubezpieczyciela zachowania należytej staranności podczas podejmowania i wykonywania wszelkiego rodzaju czynności. Ważne jest użycie przez towarzystwo pełnego aparatu organizacyjnego, technicznego oraz kadrowego. Dodatkowo proces przekraczający podstawowy termin 30 dni nie może trwać dłużej niż 90 dni liczonych od dnia zgłoszenia szkody, chyba że mówimy o wypłatach odszkodowań, dotyczących zdarzeń, które swój bieg mają także w postępowaniach sądowych cywilnych oraz karnych.

Przedawnienie roszczenia lub odmowa wypłaty — czy to możliwe?

Nader często pojawia się pytanie o to, czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, tłumacząc ten fakt przedawnieniem roszczenia.

Wyjaśnijmy, że po pierwsze zakład ubezpieczeniowy musi poinformować zainteresowanego, dlaczego nie może dopełnić 30-dniowego terminu, a także jakie przyczyny sprawiają, że uruchomienie wypłaty jest niemożliwe. Ponadto w piśmie powinna znaleźć się informacja o terminie zajęcia ostatecznego stanowiska ubezpieczyciela. Jeśli wysokość odszkodowania wymaga podjęcia dodatkowych działań, ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić w ustawowym terminie bezsporną część kwoty, czyli taką, która jest już przyznana. Przy odmowie wypłaty odszkodowania ubezpieczyciel musi w pełni uargumentować swoją decyzję, uzupełniając ją o podstawę prawną. Naturalnie, pismo nie jest ostatecznym i beneficjentowi przysługuje odwołanie się od niekorzystnej dla niego decyzji.

Można się spotkać także z odmową wszczęcia likwidacji szkody, która będzie argumentowania przedawnieniem roszczenia. Niestety to możliwe. Art. 819 K. C w pełni reguluje tę kwestię, w której najważniejszym zapisem jest ten, który mówi, że roszczenia dotyczące umów ubezpieczeniowch przedawniają się po upływie 3 lat liczonych od dnia, w którym nastąpiła wymagalność roszczenia. Innymi słowy, istotny jest sam moment zawiadomienia o szkodzie.

Zanim minie 3 lata od daty zgłoszenia szkody, prześlij kosztorys do firmy JW GROUP i sprawdź czy na należy Ci się wiecej!